Rumia wprowadza Kartę Seniora

Karta uprawnia do korzystania z systemu zniżek oferowanych na różnego rodzaju towarów i usług we współpracy z jednostkami miasta, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Rumi. Wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo, zawiera: imię i nazwisko, numer i datę wydania, może zostać przyznana osobie, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie Rumi.  Jej poosiadanie umożliwia osobom starszym korzystanie z szerokiego wachlarza towarów i usług z zakresu kultury, sportu i rekreacji.

 

Każdy senior chcący uzyskać „Rumską Kartę Seniora” powinien pobrać i czytelnie wypełnić wniosek o wydanie karty. Można go uzyskać w  punkcie Biura Obsługi Mieszkańców, w Biurze Podawczym oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi w zakładce – „dla mieszkańców” – „sprawy społeczne” – „seniorzy”. 

 

„Rumska Karta Seniora” ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym nieupoważnionym osobom. Senior, który nabył uprawnienia wynikające z karty, korzysta z niej osobiście. Prawo to nie podlega przeniesieniu na inną osobę, a karta nie może być użyczana bądź odstępowana przez seniora osobom trzecim.