Konkurs na dyrekora MOPS

Burmistrz Rumi ogłosił nabór na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wymagane dokumenty w tym koncepcję pracy na stanowisku dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Rumi lub przesłać pocztą do 27 lipca 2017 r. Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – sierpień 2017 r.

 

Podane w ogłoszeniu wymagania niezbędne to m.in. obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo, nieposzlakowana opinia, wykształcenie wyższe,  co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacja z zakresu pomocy społecznej, znajomość przepisów.

 

Zakres wykonywanych zadań obejmie w szczególności realizację zadań własnych gminy i zadań zleconych, zarządzanie jednostką, przygotowywanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji, opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, planów finansowych i sprawozdań budżetowych,  prowadzenie gospodarki finansowej, wydawanie decyzji administracyjnych.

 

Wymagane dokumenty to życiorys, list motywacyjny, kserokopie świadectw pracy, dokumentów poświadczających wykształcenie i specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, kwestionariusz osobowy, koncepcja pracy na stanowisku dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, oświadczenia o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych i inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.