Wyprawa szkolna w Rumi – dofinansowanie

Mieszkańcy Rumi mogą otrzymać dofinansowanie do wyprawki na rok szkolny 2016/2017. Termin składania wniosków minie 9 września.

 

Pomoc mogą otrzymać uczniowie słabowidzący i słabosłyszący oraz niesłyszący, z niepełnosprawnością: intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym), ruchową (w tym afazją), autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z nich któraś z tych powyższych), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w rozpoczynającym się roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum).

 

We wniosku trzeba podać swoje dane oraz dane ucznia i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Można dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioski o dofinansowanie do wyprawki szkolnej w Rumi trzeba składać do dyrektora szkoły.

 

Wysokość dofinansowania nie może przekraczać określonej kwoty zależnej od sytuacji ucznia, a progi wynoszą 175 zł, 225 zł, 325 zł, 350 zł, 390 zł oraz 445 zł.

 

Dofinansowanie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
– uczęszczającym do klas I-III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręczna do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnianego przez ministerstwo: do 175 zł
– uczęszczającym do klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego, a także uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej: do 225 zł

 

Dofinansowanie dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi:
– uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego: do 325 zł
– uczęszczających do klasy III gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego: do 350 zł
– uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej: do 390 zł
– uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum: do 445 zł