Statut

Stowarzyszenia

NASZA RUMIA

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „NASZA RUMIA” i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rumia.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne kraje zgodnie z zasadami prawa miejscowego.

§ 3

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z pózn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. nr 1118 z póz. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”.

§ 4

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd.
2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

§ 6

Stowarzyszenie może posiadać biura regionalne oraz przedstawicielstwa za granicą.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

Rozdział 2
Cele i środki działania Stowarzyszenia

§ 8

Celami Stowarzyszenia są:
1) tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym),
2) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4) działalność charytatywna, pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności, rzeczy oraz wszelkich środków pierwszej potrzeby,
5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
6) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
7) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
9) działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
10) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
11) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

12) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, pomoc Polonii i Polakom za granicą,
13) promocja i organizacja wolontariatu,
14) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
15) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
16) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
17) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci, młodzieży oraz osób potrzebujących.

§ 9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej,
2) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz rodzin o trudnej sytuacji materialnej, życiowej i lokalowej.
3) opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz włączenia społecznego oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4) opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na aktualne problemy społeczne, prowadzenie badań społecznych,
5) organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży oraz z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
6) działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia poprzez oddziały terenowe Stowarzyszenia bądź inne podmioty (również podmioty nieposiadające osobowości prawnej),
7) ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami pomocy poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia,
8) wspieranie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami programów pomocy,
9) przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych wspierających realizację programów pomocy,
10) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,
11) rozwijanie wolontariatu i tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
12) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych,
13) organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
14) rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych,
15) działalność wydawniczą, radiową i informacyjną,
16) wymianę i edukację kulturalną,
17) współpracę międzyregionalną i międzynarodową,
18) współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
19) współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
20) współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,
21) współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,
22) prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
23) tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstwa wspierających działalność statutową Stowarzyszenia, w tym zagranicznych,
24) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
25) Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego tak odpłatnie jak i nieodpłatnie.

26) Tworzenie i prowadzenie ośrodków oraz placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych i domów opieki społecznej.

27) Działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia.

28) Inicjuje i realizuje programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, przemocy, profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień.

§ 10

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

3. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej ze Statutu.
4. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 8 Statutu tj. na realizację celów pożytku publicznego.
5. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 12

Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację członkowską oraz przedstawi opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają prawo :
1) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem stanowiącym,
2) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
3) korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
4) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
5) zgłaszania wniosków i postulatów, co do działalności Stowarzyszenia.

§ 17

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego płacenia składek,
4) uczestnictwa w każdym Walnym Zgromadzeniu Członków
2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia uchwały określającej dalsze obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Uchwała podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

§ 18

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 19

1. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 20

1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 21

Utrata członkostwa następuje na skutek :
1) pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
2) śmierci członka Stowarzyszenia,
3) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
4) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
5) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a. łamania Statutu,
b. nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
c. notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
d. niepłacenia składek przez 12 miesięcy,
e. na pisemny wniosek dwóch członków Stowarzyszenia z powodów wymienionych pod lit. a-d,
f. nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 22

1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie składa się na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Zarządu uchwały o pozbawieniu członkostwa.
2. W sprawie, o której mowa w ust. 1, uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są :
1) Walne Zgromadzenie Członków/Delegatów,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.

§ 24

1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia (Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego) trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów (50%+1 głos ”za” w obecności minimum połowy liczby członków uprawnionych do głosowania).

§ 25

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że odrębne postanowienia Statutu stanowią inaczej.
2. Wszystkie postanowienia Statutu dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków odnoszą się również odpowiednio do Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walnym Zgromadzeniem Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca Członkiem Zarządu.
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie władz, członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 27

1. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok – sprawozdawcze i raz na 4 lata sprawozdawczo– wyborcze.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwołuje Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną.

§ 28

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,
2) uchwalenie Statutu i jego zmian,
3) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie Regulaminu Zarządu i innych regulaminów wewnętrznych,
7) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
8) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 30

1. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 40 Walne Zgromadzenie Członków może przekształcić się w Walne Zgromadzenie Delegatów, których wybiera się w proporcji 1 na 5 z pośród członków zwyczajnych . Kadencja delegatów wynosi 4 lata.
2. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sprawozdawczo-wyborczym odbywa się Walne Zgromadzenie Członków, na którym wybierani są w drodze głosowania delegaci. Każdy Członek Stowarzyszenia może proponować kandydatury delegatów. Wybór delegatów odbywa się
w głosowaniu jawnym.

§ 31

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5 do 7 osób w tym Prezesa, 2 wiceprezesów, skarbnika, sekretarza.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca Członkiem Zarządu.

§ 32

Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
3) realizacja celów Stowarzyszenia,
4) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
5) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków,
6) sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia,
7) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
9) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
10) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
11) przyjmowanie i wykluczanie członków,
12) ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.

§ 33

Zarząd może powoływać swych pełnomocników do określonych zadań.

§ 34

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać pracowników.

§ 35

1. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest każdy Członek Zarządu, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane sa podpisy dwóch osób upoważnionych przez Zarząd, w tym Prezesa i jednego z Członków Zarządu.

3. Odpowiednio Prezes i jeden z Członków Zarządu mogą udzielać pełnomocnictw innym osobą, mogą też wyrażać zgodę na udzielanie dalszych pełnomocnictw prze osobę umocowaną. Udzielanie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach ze stosunkiem pracy w imieniu pracodawcy występuje odpowiednio Prezes lub upoważniony przez Prezesa Członek Zarządu.

§ 36

Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji. Wniosek o ustąpienie musi przyjąć Prezes Zarządu.

§ 37

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz 2 Członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być Członkami Zarządu.

§ 38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo – finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 39

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 Członków Stowarzyszenia niebędących Członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
2. Skład Sądu Koleżeńskiego proponuje Prezes Zarządu, a zatwierdza Zarząd.
3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek Członka Stowarzyszenia i rozpatruje go w terminie 1 miesiąca.
4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich Członków Stowarzyszenia.
5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.
6. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.

§ 40

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział 5
Majątek i fundusze

§ 41

Majątek Stowarzyszenia powstaje z :
1) składek członkowskich,
2) darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
3) dochodów z własnej działalności statutowej,
4) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
5) dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych,
6) ofiarności publicznej, w tym zbiórki publicznej,
7) dochodów z imprez, konkursów, licytacji,
8) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
9) sponsoringu,
10) dochodów z kapitału (odsetki, lokaty),
11) dochodów z działalności gospodarczej,
12) innego rodzaju przysporzeń majątkowych itp.

§ 42

1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód przeznaczony będzie na jego cele statutowe,

§ 43

Stowarzyszenie nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „Osobami bliskimi”,
2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 44

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 września 1997 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 330 z pózn. zm.) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 45

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.