Mieszkańcy Rumi mogą otrzymać dofinansowanie do wyprawki na rok szkolny 2016/2017. Termin składania wniosków minie 9 września.   Pomoc mogą otrzymać uczniowie słabowidzący i słabosłyszący oraz niesłyszący, z niepełnosprawnością: intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym), ruchową (w tym afazją), autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku...

Czytaj więcej